Движение на Новата Мисъл

„Поне две трети от страданието в света е плод на човешката глупост, безумно поведение и онези примитивни мотиватори като религиозните и политически доктрини, на които хората робуват и, с които приспиват собствения си разсъдък.“
А.Хъксли

Движение на новата мисъл е идея. Част от идейния поток на новото време. Част от духа на времето. Духът на времето, който е назрял в нашата епоха. Време е за фундаментални промени. Не по пътя на сътресенията и конфликтите, а по пътя на осъзнаването и колективния стремеж към по-доброто бъдеще за всички. За всички нас, като общество. Всички хора сме индивиди – всеки със своя живот, лична легенда, страсти и стремежи. Същевременно, обаче, ние всички сме част от едно общество и имаме колективна социална реалност и споделено бъдеще.

Макар индивиди, ние не сме изолирани едни от други и ефектите на действията ни се простират отвъд индивидуалното. Действията ни, често, засягат хората около нас – по най-различни начини. Ефектите от положителните ни действия могат да резонират през десетки и стотици други хора, до които са достигнали – директно и индиректно. На принципа на „предай нататък“ или като „ефекта на пеперудата“.Всички сме взаимосвързани, на много нива и в много отношения. Действията ни, положителни или негативни, резонират през времето и пространството и афектират както личното ни бъдеще, така и бъдещето на други хора, чието бъдеще е обвързано с ефектите от действията ни.Тези факти на действителността трябва да залегнат в основата на по-висшата съзнателност на новото време.Всички трябва да носим отговорност, а безотговорността в политиката – като източник на решения и действия, които засягат милиони други хора за години наред – трябва да се разглежда като престъпление срещу човечеството или срещу бъдещето на едно цяло общество.

Преосмисляне на парадигмите

Лицемерието и цинизма са залегнали в политическата коректност. Феодализмът от миналото се е преобразувал семантично в капитализма на модерността. Егоизмът и личната облага, казват, са основни мотиватори на човека в своите стопански начинания и човек е способен на всичко за да ги задоволи. Комерсиализмът превръща хората в безлични потребители, а медиите оформят обществените нагласи според желанията на корпоративните си спонсори. Демокрацията е само идея. 

Технологичният прогрес не отговаря на прогреса на човешките съзнания. Този модерен примитивизъм в човешката цивилизация възпрепятства истинския културен прогрес. Прогресът на социалните модели и устройства, които сформират житието ни. Цивилизацията ни привидно търпи развитие, но нейните устои остават архаични и, често деградивни за мнозинствата. Например икономическите кризи, които са заложени в системата.Светът днес се нуждае от преосмисляне. Преосмисляне на досегашните пътища и парадигми. Нов поглед към света, към природата и природата на човека. Ново разбиране за взаимосвързаността на всичко. Културата ни се нуждае от нови начини на мислене и от по-високи нива на съзнателност основани на новото научно знание. Нуждаем се от предефиниране на смисъла на човешкия живот и на човешката цивилизация, в търсене на човека във вселената и вселената в човека.

Институциите на религиите, такива, каквито са днес, са повече вредни отколкото полезни за обществото. Старите религии са архаични и не съответстват на по-високите нива на съзнателност на хората от новото време.

Ако кажем, че Вселената е Бог или дори обратното, твърдението, че този Бог има религиозни предпочитания е родена единствено от плоскогледието и субективността на самите хора. Или с други думи, Бог няма религия, само хората имат. Ако трябва да се изразим архаично. Смятаме, че за да просперира човечеството трябва да преминем отвъд религията в крак с по-задълбоченото си разбиране за вселената и природата на действителността. 

Съвременната култура страда от дълбоки вътрешни противоречия, остри контрасти и липса на баланс. Осъзнаването на психичните измерения на човешкото същество и несъзнаваните мотиватори в поведението ни е основополагащо за следващата крачка в духовната ни еволюция – еволюция на съзнанието и на ума. Отвъд досегашните мисловни коловози, културни рамки и модели.

Културна еволюция

Прекалено дълго сме живели с наложени и самоналожени мисловни и културни ограничения. В плен на статуквото и заучените разсъждения. Трябва да излезем извън установеното, извън рамките, да мислим „извън кутията“.

Хората са свикнали да мислят, че индивида няма голяма роля в съдбата на голямото общество и, че са абсолютно несвързани с останалите хора, с които се разминават по улиците. В действителност, далеч не е така.

В действителност, поведението, действията и нагласата на всеки индивид в обществото са важни и определящи. Защото външното е отражение на преобладаващото вътрешно. Когато преобладаващото вътрешно на индивидите в едно общество е негативно, то облика на самото общество отразява това преобладаващо колективно състояние.Един човек може и да не може да промени цялото общество, но може да промени себе си и да повлияе с положителната си промяна своето обкръжение. Един човек може и да не може да спре омразата и войната в света, но може да ги спре в себе си и да внесе хармонията в своето семейство, в работата си, в приятелствата си и в хората, с които общува всеки ден.

За да настъпи съществена промяна в едно общество, тази промяна трябва да настъпи във всеки един човек, в съзнанието и в поведението. Вътрешно и външно.

Ти си промяната. Ние сме промяната. Заедно имаме силата да насочим бъдещето на цялото си общество към по-добро и по-положително развитие за всички.

Ние всички споделяме обща съдба. Ние сме едно. Едно общество съставено от индивиди. Преобладаващата нагласа сред индивидите определя психологията на обществото. Затова, колкото повече хора развиват себе си като съзнателни личности на новото време, толкова по-осезаемо ще променяме цялото общество.

Хората на новото време

са будни, мислещи, информират се, имат власт над себе си, имат отговорност към другите хора и към природата. Имат будно самосъзнание и светогледа им се простира отвъд собствените им интереси. 

Подобна цялостна промяна би била нещо изключително ново в цялата история на човечеството. Нещо, което никога не се е случвало до сега. Не промяна наложена от някаква авторитарна идеология отвън, а промяна, осъществена съзнателно и свободно, осъществена вътре в ума на всяка отделна личност. Така, че всички заедно, които искаме да живеем в едно качествено ново общество да се превърнем в олицетворение на тази промяна.

Да се превърнем в олицетворение и катализатор на промяната. Не само да говорим за различен начин на мислене, но и да действаме и да живеем така. Иновативно, осъзнато, творчески, градивно, отговорно, разумно, различно от старите пътища до сега.Истинските, устойчиви, исторически промени не са налагани отвън, те се случват в умовете на хората и от там започват. Ние искаме да разчупим мисловните рамки и заучените модели на действие. Да посеем мисловна и духовна революция, от които да поникне социална еволюция.

Нови политически модели

Да внесем, поетапно, промени в политическите ни модели. Смятаме, че политическата партия, избрана от обществото, трябва да функционира с пълна прозрачност и да взема своите важни решения допитвайки се не само до своите членове, а до цялото общество, чрез локални и национални референдуми.

За да бъдат активни граждани, хората трябва да се самообразоват и да имат достъп до информация. Да създадем една нова форма на политическа и социална структура основана на взаимодействие. Една активна, динамична връзка между правителство и общество.Трябва да се потърсят нови, ефективни пътища за изличаване на корупцията и личните интереси в правителството и в политиката. Имаме необходимост от цялостно преосмисляне на политическите модели, на функциите и смисъла на „правителството“ и „политиците“. Политиката трябва да е призвание, не просто професия.

Освен това, считаме за вредно наличието на политически партии основани на верска или етническа основа. Вредни за единството на България и целокупното ни общество. Религията няма място в политиката и всички граждани на България са сънародници, независимо от тяхната етническа принадлежност. Всички трябва да имат общи права и задължения. 

Политиката е определяща за благоденствието на едно общество, както и за положителните взаимоотношения между държавите. На политическата сцена днес има прекалено много парадност и фалш, прекалено много празни думи и гонене на лични интереси, лъжи, алчност и измама.

Имаме необходимост от етична политика и силна гражданска позиция, от колективни ценности, от съпричастност и работа в екип.

Трябва фундаментално да се преосмисли устройството на социалната система, като парадигма и механизъм. Дехуманизираното, коловозно функциониране на институциите, с основополагаща важност в социалния организъм, трябва да се преосмисли към по-естествени, персонални и ефективни форми. Да бъдат ползотворни, достъпни и ефективни за всички, със значително съкращаване на бюрократичните процеси. 

В един идеален свят, здравеопазването и образованието са безупречно функциониращи системи, гъвкави и динамични, достъпни и ефективни. Хората, които работят в тях, не са просто работници или професионалисти, а призвани. Мотивирани от вътрешно призвание да работят в сферата на хуманитарните науки и образованието, водени от споделена етичност и хуманни ценности. На практика, това се изразява в едни високи стандарти на институциите с високи нива на полезност за обществото.

В един идеален свят, юридическия апарат, съдържащ законодателна, изпълнителна, регулативна и гражданска власт, работи професионално, безпристрастно, извън политически и над-партийно, интегриращ в себе си принципите на пряката демокрация. Юридически апарат, чиято основна цел е по-доброто и просперирането на обществото, в цялост. Работещ и градивен за всички.Нуждаем се от нови икономически модели, основани на по-висши, междучовешки ценности, солидарност и коопериране. Икономика, която създава условия за предприемачество, за развитие, и за реализация на всички нива в обществото. Икономика, която не обслужва ексклузивно корпоративни интереси, а е насочена към обществото и отделните индивиди.

Нека не повтаряме грешките на хората от миналото, нека бъдем нещо истински ново в историята. Да не следваме старите пътища, а да прокараме нови и по-добри. Ние можем да създадем нашия идеален свят. Всичко е възможно.

Ние искаме да създадем стабилно, интелигентно, проспериращо и устойчиво общество. Да положим основите на цялостна трансформация към устойчиво развитие, която да отбележи и да определи новата история на България за векове напред.

Пътят на подобна културна революция протича едновременно вътрешно и външно. Вътрешно, в отделното будно съзнание на всеки индивид. И външно, в позитивното ни взаимодействие едни с други като общество.

(р)Еволюция на съзнанието

Когато се стремиш към развитие на характера и личността, когато култивираш в себе си положителното и изчистваш негативното, когато се стремиш към себевладеене и усъвършенстване, тогава ти се превръщаш в носител на промяната. Защото когато умеем да общуваме пълноценно със самите себе си, успяваме да общуваме пълноценно и с другите около нас и да изграждаме положителни взаимоотношения.

Положителните връзки между хората са важни. Защото, макар и индивидуални, ние, всички хора в едно общество, споделяме колективно житие и общо бъдеще. Затова трябва да сме отговорни едни към други, към общите си ресурси и общия си дом. Вкъщи, в семейството, в общността, в обществото, в човечеството. Да живеем обединени от общочовешки ценности и общи цели.

Сред едни съвсем обикновени племенни общности в Африка се намира една уникална социална концепция, изразена с думата „убунту“. Убунту означава

„Аз съм, защото ти си. Аз съм състрадателен към теб, защото аз съм теб. Ти си също толкова важен, колкото съм и аз. И също както аз съм, защото ти си, така и аз не съм или не мога да бъда, без теб.“Така, както вътрешния път на личностно развитие е начин на живот – не само временен интерес или хоби в ограничен период от време, а състояние на ума и път за цял живот – така и видимите резултати от културното ни обновяване ще отнемат време докато се проявят. Но, ще се проявят и ще стават все по-видими, прогресивно.

Колкото повече хора споделяме този светоглед и прилагаме в живота си принципите на взаимодействието и будната съзнателност, толкова повече ще усилваме основите на новото общество. 

Активни, будни и отговорни индивиди, които живеят заедно в хармония и коопериране, в едно интелигентно и проспериращо общество. Това не е просто блян, това е едно потенциално бъдеще, което ние можем да превърнем в реалност.

Мечтаем за един нов свят, построен от нови хора. Това е единственото устойчиво решение за положителното развитие на бъдещето ни. Решението на настоящите проблеми изисква различен начин на мислене от досегашните, нови подходи и нови начини на действане.

Настоящето е основа на бъдещето и ние сме строителите на бъдещето днес. Днес полагаме основите на утре. Нека бъдем добри майстори и поставим началото на нещо, което никога досега не е било. Една мисловна, културна и духовна революция, която потенциално би изменила облика на човечеството завинаги. Да започнем локално, всеки със себе си и хората около себе си.

Когато направим вътрешното качествено по-добро и външното ще се превърне в такова. Света е огледало, което отразява състоянието на човешката душа.

Това е нашето убеждение, нашето светоусещане, нашата борба и път – да се превърнем в олицетворение на промяната, която искаме да видим. Да превърнем обществото си в интелигентно и проспериращо и заедно да превърнем България в пример за подражание. Всичко е възможно. Трябва само да повярваме, че можем.

Синтез

В съвременната култура днес сякаш сме стигнали до задънена улица, в която общочовешките ценности са задушени от ламтежа за лична свобода на действие. Личната свобода е важна, но свободията и безнаказаността са вредни отклонения. Вредни за колектива, за общността, за споделената ценностна система. Това всъщност е основната причина за непълноценното състояние, в което се намира съвременната ни култура. Именно крайния индивидуализъм, който служи като оправдание за безотговорността ни към другите хора. 

Обществото е като жив организъм. Организмът е съставен от много елементи, организирани в групи и системи, всички които работят заедно и са изцяло взаимосвързани. Отделните елементи не могат да бъдат егоистични и да не споделят своите ресурси с цялото, защото когато дори една система от цялото нефункционира пълноценно, всички останали системи в целия организъм са афектирани, пряко и непряко.Човешкото общество не може да функционира пълноценно, ако е основано на принципите на безотговорността към другите, неетичното поведение и крайния апатичен индивидуализъм, удобно замаскиран зад фалшива колективност под различни форми. Ние всички индивиди в обществото трябва да работим заедно, да си взаимодействаме положително, с отговорност едни към други, да се водим от разума и от отговорността.

Нека предефинираме социалните, политическите и икономическите си парадигми – моделите, с които сме свикнали, и които вече, чрез практиката през десетилетията, сме разбрали, че не работят пълноценно. Днес имаме нови възможности за трансформация на старите модели в по-добри, по-справедливи, по-интелигентни и по-пълноценни. Нови модели основани на добрия опит от миналото и на принципите на 

1. Пряката демокрация, децентрализирана власт на принципа на хоризонталната мрежа, вместо на пирамидалната йерархия. Местно самоуправление чрез референдуми. Децентрализирано национално управление на принципите на ротацията и хоризонталната структура. Липса на политически формации, вместо това местни/общински/регионални органи – които се избират чрез местни референдуми – които участват с представители в националното правителство на принципа на асамблеята. 
Активно гражданско участие в предлагането и приемането на проектозакони в политиката чрез специализирани референдуми – които се провеждат електронно през граждански форумни платформи – насочени към специалисти според обсъжданата област и тема. Липса на изборни кампании, в резултат пренасочване на средствата към реално решаване на актуални нужди в съответните общности и общини. 
Целта е политиката да еволюира в колективен процес на анализиране и вземане на решения – на базата на референдуми и асамблеи – и да се премахне елемента на партийни пристрастия и бизнес интереси в „политическата кариера“. Политиката не трябва да е „кариера“, трябва да е призвание и колективен труд за целите на общото ни благоденствие. 

2. Базисният доход, солидарната икономика, прогресивното данъчно облагане. Целта на базисния доход е да се повиши потенциала на потреблението на хората с ниски и средни доходи. Базисният доход е една необходима социална концепция, която да поддържа една здрава икономическа среда в обществото. Базисният доход е именно базисен месечен доход, който може да бъде ползван за неща като градски транспорт и основни битови нужди. 
Концепцията „който не работи няма да яде“ е морално и интелектуално остаряла. Нещо повече, тя не подхожда на едно напреднало общество, което се гради на хуманните ценности, по-задълбоченото разбиране, солидарност и отговорност. Нима ние не искаме да се дефинираме като „напреднало общество“?

3. Цялостно технологично обновяване и електронна интеграция на целия правителствен апарат, както и на социалните институции. Създаване на национални информационни мрежи, граждански платформи от типа на форуми, както и цялостен електронен достъп до информация, услуги и справки от институциите. 

Нима ние не искаме да се дефинираме като „напреднало общество“? Мислим, че не е възможно? Че не сме „дораснали“? Нека си поставим предизвикателство. Нека заедно положим усилия в полагането на началото на една истинска културна еволюция, която да трансформира начина ни на живот по нови и смели пътища. 

Трябва да бъдем милиони за да успеем. Това е основополагащо, историческо начинание от мащабни пропорции. Изисква отдаденост и колективен стремеж.Ние всички сме апостоли на духа на времетоНа този колективен Дух, който е предвестник на нова епоха в еволюцията на човешката цивилизация. Нека бъдем едни от първите!Бъди промяната.
Промяната – това сме ние.
Всички, които я носим в себе си и сме нейно олицетворение.
В нашите дела и в нашия живот.

Заедно можем всичко! Всичко е възможно. Това е бъдещето.

Вярваме, че един по-добър свят Е възможен!

2 коментара към “Движение на Новата Мисъл”

  1. Това е опит да се тръгне в същата посока както е при ДД ЗАЕДНО, само че предложените 3 конкретни мерки сами по себе си са недостатъчни за стабилна и устойчива промяна – не случайно ние настояваме, щото ВСИЧКИТЕ 44 точки от Програмата ЗАЕДНО (www.zaedno.TV) трябва да се изпълнят, за да има необратимо тръгване напред и нагоре. Отгоре на всичкото, и при трите мерки тук тия са само част, елемент от цялостната мярка в нашия вариант – това важи и за референдумите, и за Базисния Доход, и за електронното-правителство/модерните-технологии…

    Харесвам

  2. Не съм съгласен с третата точка или не напълно… При Основополагащи и Световно значими позиции на управление, Човешкият фактор е нужен като първообраз на разумноста и силата й да разграничава добросърдечното от правдоподобното! Подкрепено с пример : Ако в този момент се обяви национален референдум питащ- Мислите ли, че Слави Трифонов разбира от Държавност и той трябва да бъде Министър – Председател? Много е вероятно положителният вод да направи Годжи Културен Министър и Ванката Стопански 😁😁😁

    Харесвам

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.