Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Мисия

Нещо не е наред в света днес. Всъщност, винаги е било така. Винаги е имало войни, вражди, невежество, бедност и експлоатация. Цивилизацията се развива откакто съществува. Въпреки това, някои неща са заседнали здраво в примитивния човек. Неща като войната, алчността, крайния егоизъм, плитката съзнателност и безотговорността към бъдещето.
Всички онези първосигнални форми на поведение и световъзприятие, които ни заобикалят навсякъде. Противно на целия културен прогрес, примитивизма присъства ярко на всички нива в обществото и културата. У нас, и по света.

Нищо не е наред в света днес. Технологичният прогрес не отговаря на прогреса на човешките съзнания. Икономическите, политическите и социалните модели са остарели. Старите пътища вече не водят до никъде. Съвременната консуматорска култура е култура на безотговорността, на егоизъм, алчност и апатия, на плиткоумие и посредственост.

Не е задължително да бъде така. Ние днес имаме потенциала да изменим културата си радикално към едни нови, по-добри, по-пълноценни и по-устойчиви форми и модели.

Идеята

Да направим нов прочит на новия световен ред и да го подновим, започвайки от самите себе си и от собствената си родина. Да потърсим и да създадем нови пътища за геополитическа рехабилитация на България пред световното общество. Да дефинираме себе си като перспективно общество с древна култура и дълбоки исторически корени. Да създадем нови форми на социално взаимодействие и коопериране. Да се превърнем в активни творци на нашето бъдеще.

Да обновим културата на цялото си общество. Отвътре и отвън. Пост-индустриалното консуматорско общество е дехуманизирано до степен на критичност. Крайният колективизъм и крайния егоизъм са вредни за естествената еволюция на човешкото съзнание. Крайностите са нестабилни и неустойчиви. Имаме нужда от културно обновление, от предефиниране на споделените ни ценности. От опресняване и актуализиране на светогледа ни в насоките на ценностите на новото време – по-задълбочено разбиране на нещата, будна съзнателност, отговорност към другите и към природата, възвръщане на хуманността в социалната система. Нека заедно задвижим една историческа културна еволюция, на всички нива.

Колективната еволюция започва с индивидуалната такава на всеки един от нас. Всеки индивид, всеки мъж и всяка жена. Така, че новата култура, която създаваме заедно да бъде наш начин на живот и начин, по който отглеждаме децата си.

Стани част от историята

Включи се дейно и про-активно в създаването на новата история на обществото ни, на региона ни и, в крайна сметка, на новата история на човечеството. Всички заедно в живота си, и по-отделно в самите себе си, трябва да посеем семето на промяната и да го отглеждаме отдадено, докато се разлиства все повече със светлината на будното съзнание.

Трябва да потърсим нови подходи към разрешаване на проблемните социални и политико-икономически модели, с които живеем. Нови подходи за качествено развитие на обществото, на изцяло нови нива. Нови модели, градящи се на добрия опит от миналото, но същевременно иновативни и прогресивни. Качествено нови, основани на разума, солидарността и отговорността.

Всички сме взаимосвързани

Всички сме взаимозависими и всички споделяме общо бъдеще. Колкото повече хора отхвърлим статуквото и старите негативни модели на взаимодействие, толкова повече ще ускоряваме целокупния културен прогрес; на общността си, на обществото си, и, в един по-мащабен план, прогреса на цялото човечество. Исторически и фундаментално. Стига сме живели с негативни себевъзприятия. Трябва да повярваме в бъдещето и в потенциала ни, на цяла България, да се покажем ярко на световната карта. Трябва всички да концентрираме усилията си в тези насоки и всеки да допринесе, има много начини. Стига сме били песимисти и негативен пример. Стига вече. Заедно можем да променим това!

Ние искаме да създадем стабилно, интелигентно, проспериращо и устойчиво общество. Искаме да създадем пътища и основи за цялостна трансформация към устойчиво развитие, която да отбележи и да определи новата история на България за векове напред.

Пътят на подобна културна (р)еволюция протича едновременно вътрешно и външно. Вътрешно, в отделното будно съзнание на всеки индивид. И външно, в позитивното ни взаимодействие едни с други като екип, общност, общество. Тиха революция. Революцията на цветята от един нов порядък. Явна революция. Революция на мисълта, която поставя края на една цяла историческа епоха и началото на нова. Не само на думи, но и на дела.

Днес, повече от всякога се нуждаем от позитивност! Трябва да работим заедно за да приведем културната еволюция на новото време в актуалност по-скоро! Всичко е възможно, ако повярваме в това и се устремим в целенасочена посока.

Вярваме, че един по-добър свят е възможен!

Трябва да се превърнем в промяната, която искаме да видим.

Нека се стремим във всичко да се ръководим от разума и от съвестта. Да се грижим за споделеното си бъдеще и за общия си дом. Животът е прекалено кратък. Не пропускай нехайно най-ценния му плод: добрите дела, които правят хората истински щастливи.

„Културният прогрес и развитието на съзнателността на отделния индивид са едно и също нещо, един процес. Без усъвършенстването на индивида, няма устойчив прогрес.“
Карл Г. Юнг

Етика и ценности

Позицията на ANONYMOUS е за справедливост, истина, равенство, и България. Стремим се да се изправяме срещу тиранията и да служим на всички наши ближни по света, които се борят за свобода и независимост.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПОРТАЛ